Spring links over

Fortrolighedspolitik

Beskyttelse af data

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af Taratip Thai-Massage. Brugen af Taratip Thai-Massages internetsider er mulig uden angivelse af personlige data. Men hvis en berørt person ønsker at gøre brug af særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom den registreredes navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Taratip Thai-Massage. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne privatlivspolitik.

Som dataansvarlig har Taratip Thai-Massage implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Taratip Thai-Massage er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

 • a) Personlige data
  Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • b) Berørt person
  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.
 • c) Forarbejdning
  Behandling er enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
 • d) Begrænsning af behandling
  Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
 • e) Profilering
  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
 • f) Pseudonymisering
  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • g) Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen
  Den dataansvarlige eller den, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegning heraf være fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
 • h) Processor
  Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 • i) Modtager
  Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere.
 • j) Tredje part
  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, der ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysninger.
 • k) Samtykke
  Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved en erklæring eller en klar bekræftende handling indvilliger i, at personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles.

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i Den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

Taratip Thai massage
Norderhofenden 12-13
24937 Flensburg
Tyskland

Telefon: 0461 - 120 795 10
e-mail: mail@taratip-thaimassage.de
Hjemmeside: www.taratip-thaimassage.de

3. Småkager

Internetsiderne for Taratip Thai-Massage bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Det består af en tegnstreng, der gør det muligt for websteder og servere at blive tildelt den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan Taratip Thai-Massage give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Cookies kan bruges til at optimere information og tilbud på vores hjemmeside til gavn for brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang de besøger webstedet, fordi dette overtages af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies på vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted kan bruges fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Hjemmesiden for Taratip Thai-Massage indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system besøger hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det adgangsgivende system, (3) det websted, hvorfra et adgangsgivende system får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangsgivende system på vores websted, kan registreres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det adgangsgivende system og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til sikkerhedsformål i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Taratip Thai-Massage ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted samt dets annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Taratip Thai-Massage anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

5. Mulighed for kontakt via hjemmesiden

Hjemmesiden for Taratip Thai-Massage indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, hvilket også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede har sendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres frivilligt af en registreret til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

6 Rutinemæssig sletning og blokering af persondata

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere er gældende, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

7 Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse
  Enhver registreret har ret til, i henhold til den europæiske lovgiver, at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en hvilken som helst medarbejder hos den dataansvarlige.
 • b) Ret til information
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at få gratis oplysninger om de personoplysninger, der er gemt om ham/hende, og en kopi af disse oplysninger til enhver tid fra den dataansvarlige, hvilket er givet af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:
  • formålene med behandlingen
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
  • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger om den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og i det mindste i disse tilfælde meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede
 • c) Ret til berigtigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem, hvilket er fastsat af den europæiske lovgiver i direktiver og forordninger. Desuden har den registrerede ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.
 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)
  Hver registreret har ret til i henhold til EU-lovgivningen at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig
  • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i GDPR.
 • e) Ret til begrænsning af behandling
  Hver registreret har ret til, i henhold til den europæiske lovgiver, at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
  • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er afklaret, om den dataansvarliges legitime grunde går forud for den registreredes.
 • f) Ret til dataportabilitet
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ifølge EU-lovgiveren ret til at modtage de personoplysninger om vedkommende, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, hvor behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres med automatiserede midler, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget.
 • g) Ret til at gøre indsigelse
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgivers ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.
 • h) Automatiserede beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering
  Enhver registreret har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for den pågældende eller på tilsvarende vis i væsentlig grad påvirker den pågældende, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er godkendt af EU- eller medlemsstatslovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.
 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven
  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage til enhver tid.

8 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har den dataansvarlige integreret komponenter fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der generelt gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Facebook gør det muligt for brugere af sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via venneanmodninger, blandt andet.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis den registrerede bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plug-in), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En komplet oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Facebook, registrerer Facebook, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, hver gang den registrerede går ind på vores hjemmeside og under hele opholdet på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede skriver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med, at han/hun tilgår vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Facebook, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de går ind på vores websted.

Den datapolitik, der er offentliggjort af Facebook, og som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Den forklarer også de indstillingsmuligheder, som Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige applikationer tilgængelige, der gør det muligt at undertrykke overførslen af data til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+.

Den dataansvarlige har integreret Google+-knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der generelt gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Google+ giver brugerne af det sociale netværk mulighed for blandt andet at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via venneanmodninger.

Google+ drives af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google+-knap, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Google+-knap fra Google via den pågældende Google+-knap. Som en del af denne tekniske proces modtager Google oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den registrerede. Mere detaljerede oplysninger om Google+ findes på https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Google+, registrerer Google, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, hver gang den registrerede går ind på vores hjemmeside og under hele opholdet på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Google+-knappen og tildeles af Google til den registreredes respektive Google+-konto.

Hvis den registrerede klikker på en af de Google+-knapper, der er integreret på vores websted, og derved laver en Google+1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger. Google gemmer den registreredes Google+1-anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret i denne henseende. En Google+1-anbefaling foretaget af den registrerede på dette websted gemmes og behandles efterfølgende sammen med andre personoplysninger, såsom navnet på den Google+1-konto, der bruges af den registrerede, og det foto, der er gemt på denne konto i andre Google-tjenester, f.eks. søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den registreredes Google-konto eller andre steder, f.eks. på websteder eller i forbindelse med reklamer. Google er også i stand til at forbinde besøget på dette websted med andre personlige data, der er gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Google modtager altid oplysninger via Google+-knappen om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på Google+ på samme tid som adgangen til vores websted; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Google+-knappen eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker, at personoplysninger skal overføres til Google, kan de forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af deres Google+-konto, før de går ind på vores websted.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Yderligere oplysninger fra Google om Google+1-knappen kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Juridisk grundlag for behandlingen

Art. 6 I lit. a GDPR tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlingsaktiviteter, hvortil vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlingsoperationer, der er nødvendige for levering af varer eller levering af enhver anden tjeneste eller modydelse, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores lokaler, og vedkommendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Behandlingen ville i så fald være baseret på art. 6 I lit. d GDPR. I sidste ende kan behandlingen være baseret på art. 6 I lit. f GDPR. Behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke går forud for dette. Vi har lov til at udføre sådanne behandlingsaktiviteter, især fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse mente den, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, s. 2 i GDPR).

11. legitime interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f GDPR, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

12. Varighed, hvor personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Når denne periode er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelse eller indledning af en kontrakt.

13. lovmæssige eller kontraktmæssige bestemmelser for levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi vil gerne informere dig om, at levering af personoplysninger delvis er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige regler (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende levering af personoplysningerne vil betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Før den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde informere den registrerede om, hvorvidt levering af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvad konsekvenserne ville være, hvis personoplysningerne ikke blev leveret.

14. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Denne fortrolighedspolitik er genereret af DGD's fortrolighedspolitikgenerator - din eksterne DPO (https://dg-datenschutz.de/datenschutz-dienstleistungen/externer-datenschutzbeauftragter/), der er udviklet i samarbejde med tyske advokater fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln (https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/).

Yderligere oplysninger om databeskyttelse

Lav en aftale via "Youcanbookme"

Når vi booker aftaler online, bruger vi den eksterne tjeneste Youcanbook.me (YouCanBook.me Ltd, 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, Storbritannien) til at gøre det så nemt som muligt for dig at lave en aftale. Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med tjenesten. Youcanbook.me behandler følgende data fra dig på vores vegne:

 • Personlige stamdata: Fornavn og efternavn
 • Kommunikationsdata: Telefonnummer, e-mailadresse
 • og yderligere oplysninger, der er nødvendige for udnævnelsen

i seks måneder efter afslutningen af aftalen. Gemte data slettes derefter automatisk.

Aftaler indgås frivilligt via tjenesten youcanbook.me; du er ikke forpligtet til at bruge denne tjeneste, men kan også ringe eller sende en e-mail for at aftale en tid. Vi gemmer oplysningerne, så længe de er nødvendige til formålet, eller du beder os om at slette dem.

Udbyderen Youcanbook.me's privatlivspolitik kan findes her: https://youcanbook.me/privacy/

Telefon

Ring til os!

0461 120 795 10

Du er velkommen til at kontakte os!

  Din besked er blevet sendt. Vi vender snart tilbage til dig.

  da_DKDanish
  Gå på opdagelse
  Træk